Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van CaptainTee.
CaptainTee is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68225393 en is gevestigd te Berkel en Rodenrijs.

Toepasselijkheid
Door bestelling van een item via de website geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Prijzen en betaling
De prijzen van de producten staan op de website vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. Aanbiedingen op naam zijn niet overdraagbaar. Betaling kan plaatsvinden via de volgende betalingsmethoden: Ideal, Pay Pal en bankoverschrijving. Goederen worden verzonden zodra betaling heeft plaatsgevonden. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van CaptainTee.

Levering
Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Als geldig afleveradres geldt het door u verstrekte adres. CaptainTee is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat levering niet op dit adres heeft plaatsgevonden. U heeft de verplichting om de inloggegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of een en ander naar behoren werkt. CaptainTee kan in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling of aankoop weigeren.

Annulering
Binnen 5 dagen na betaling kan de aankoop worden ingetrokken, mits het een standaard bestelling is. De annulering dient schriftelijk of per e-mail (info@captaintee.nl) te geschieden. Na afloop van de termijn is de koop definitief.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten
De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s, illustraties en logo’s, zijn eigendom van CaptainTee en genieten auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan uw accountgegevens te delen of door te geven aan derden. Het is niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden, vertonen t.b.v. studiedoeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van CaptainTee.

Overmacht
CaptainTee is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Het kan gebeuren dat de website voor een korte periode offline is. Het offline zijn van de website is een geval van overmacht.

Ontbinding
CaptainTee is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Aansprakelijkheid
CaptainTee ontwerpt en produceert goederen naar eer en geweten. CaptainTee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Klachtenprocedure
Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail te (info@captaintee.nl) worden ingediend bij CaptainTee en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten dienen binnen vier weken na het ontstaan te worden ingediend. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht wordt deze behandeld en ontvangt de indiener een schriftelijke reactie. Indien er meer tijd voor de behandeling nodig is wordt dat schriftelijk aan de indiener bekend gemaakt.

Persoonsgegevens
CaptainTee houdt zich aan de wet persoonsregistratie en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van administratieve afhandelingen en het informeren over nieuwe acties, cursussen etc. via een nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.